Stadgar för Tottenham Hotspur Supporters Sweden

(”THSS”, eller ”Klubben”), Org nr: 802419-9419

2013-06-17

Föreningsuppgifter:
Org nr: 802419-9419
Tottenham Hotspur Supporters Sweden
c/o Gunnar Peterson
Mejramsvägen 6
459 32 Ljungskile
info@tottenhamhotspur.se
www.tottenhamhotspur.se

Fakturaadress:
Tottenham Hotspur Supporters Sweden
c/o Thomas Erlandsson
Grönlyckevägen 13
432 74 Träslövsläge
ekonomi@ tottenhamhotspur.se

Bankgiro: 312 – 0607 (för inbetalningar gällande medlemsårsavgifter, THSS-Londonreseavgifter, webshop-inköp mm)
IBAN: SE59 8000 0830 5500 4327 8845
BIC: SWEDSESS

Stadgar för Tottenham Hotspur Supporters Sweden (”THSS”, eller ”Klubben”), Org nr: 802419-9419

1. Syfte

THSS är en ideell och icke vinstdrivande förening var syfte är att främja intresse för och kunskap om Tottenham Hotspur Football Club (”THFC”) i Sverige.

2. Medlemskap

Medlemskap i THSS erhålls genom erläggande av medlemsavgift. Medlemsavgift bestäms av styrelsen. Styrelsen äger rätt att besluta om att vissa personer kan erhålla medlemskap utan krav på betalning av medlemsavgift. Samtliga medlemmar i Klubben skall värna om och verka för att förstärka THFC:s goda rykte i Sverige och övriga världen. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem för det fall dennes aktiviteter står i strid med Klubbens syfte enligt punkt 1 ovan eller på annat sätt skadar Klubbens eller THFC: s rykte.

3. Verksamhetsår och räkenskaper

Klubbens verksamhetsår löper från 1 juli till 30 juni.

Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor. Styrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och bokslut upprättas för varje verksamhetsår.

På årsmötet skall Klubbens ekonomiska situation vid utgången av föregående verksamhetsår presenteras av styrelsen. Styrelsen skall även vid årsmötet delge medlemmarna sin uppfattning om Klubbens ekonomiska mål för innevarande verksamhetsår, med beaktande av att Klubben ej drivs i vinstdrivande syfte men skall sträva efter att ha ett reservkapital för att täcka inköp till Webshop, medlemspaket samt andra löpande utgifter.

4. Styrelsen m.m.

THSS skall ha en styrelse bestående av minst fem (5) och högst sju (7) ledamöter, med minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter. Styrelsen, suppleanter liksom styrelsens ordförande väljs vid årsmöte. På det konstituerande styrelsemötet efter årsmöte utser styrelsen vice ordförande samt övriga funktionärer inom sig. Styrelsen beslutar om rätt för ledamöter och suppleanter att teckna Klubbens firma samt om handhavande av Klubbens bankkonton och övriga tillgångar, såsom varulager.

Samtliga ledamöter och suppleanter i Klubbens styrelse skall uppbära medlemskap i THSS och i THFC.

Ledamots och suppleants respektive mandattider löper från årsmötet där vederbörande valdes fram, till årsmötet som inträffar ett (1) eller två (2) därefter har avslutats. Mandatperioder skall så långt möjligt beslutas med syftet att motverka att omval av överväldigande majoritet av styrelsens ledamöter och suppleanter sker vid visst årsmöte. Inför årsmöte skall styrelsen i nära samarbete med valberedning (om sådan utsetts) redogöra för eventuella omval och nyval av ledamöter och suppleanter som följer av sagda mandatperioder.

Om ledamot eller suppleant träder ur styrelsen under pågående mandatperiod äger styrelsen rätt att, i den mån så erfordras enligt styrelsens bedömning samt befinns vara för Klubbens bästa, utse tillförordnad ledamot eller suppleant i styrelsen till dess att nästföljande årsmöte har avslutats.

Styrelsemöten skall hållas vid minst sex (6) tillfällen under ett verksamhetsår. Styrelsens ordförande eller minst två ledamöter i förening kallar till styrelsemöten. Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna (eller suppleant som närvarar i ledamots bortovaro) är närvarande. Vid lika röstetal avseende beslut och omröstning har styrelsens ordförande utslagsröst.

5. Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmar i THSS till årsmöte senast sex (6) månader efter utgång av föregående verksamhetsår. Kallelse skickas ut genom att den läggs upp på Klubbens hemsida på Internet, eller genom e-postmeddelande, senast fyra (4) veckor innan årsmötet. Styrelsen beslutar var och när årsmötet skall hållas. Kallelse skall innehålla information om hur och när medlem äger rätt att inkomma med motioner för årsmötet.

Följande beslutspunkter skall föreligga vid årsmöte:

 1. Val av årsmötets ordförande och sekreterare
 2. Val av en justeringsperson som tillsammans med ordförande skall justera protokollet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Beslut om huruvida kallelse till årsmötet ägt rum i enlighet med stadgarna
 5. Styrelsens föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut för föregående verksamhetsår
 6. Föredragning av revisionsberättelsen
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Föredragning av styrelsens sammansättning och förslag rörande nyval och omval till styrelsen
 9. Val av styrelse
 10. Val av suppleanter
 11. Val av revisor
 12. Föredragning av motioner och i förekommande fall, beslut
 13. Övriga ärenden

Vid årsmötet äger varje närvarande medlem i THSS en (1) röst. Omröstning sker öppet. Ledamöter och suppleanter i styrelsen äger ej rösträtt avseende punkt 7 ovan. Vid lika röstetal avseende beslut äger mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal avseende val avgör lotten.

Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen eller revisor så begär eller på begäran av minst tio (10)% av Klubbens medlemmar.

6. Övrigt

Ändring av dessa stadgar får ske endast vid årsmöte vars antagande kräver minst två tredjedelar (2/3) av samtliga avgivna röster från de medlemmar som är närvarande.